§1. Zasady Ogólne

1. Definicje
a) Konferencja – usługa organizacji wydarzenia biznesowego w formule BSD (Business Speed Dating) w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie, udostępniana odpłatnie Uczestnikom przez Organizatora. Konferencja jest realizowana według określonego ramowo programu i obejmuje: min. 3 rundy inicjujące interakcje pomiędzy uczestnikami, 2 prelekcje, przerwę kawową, lunch oraz podsumowanie. Konferencja adresowana jest przedstawicielom biznesu, nauki, samorządu, realizatorom projektów, właścicielom i menedżerom firm działających na terenie powiatów: wałeckiego, pilskiego, złotowskiego, drawskiego, choszczeńskiego, szczecineckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i okolic, którzy poszukują nowych kontaktów biznesowych, pomysłów i inspiracji do działania.

b) Organizator – Open Mind Anna Chandoszko, ul. Dworcowa 2a/3, 78-600 Wałcz NIP: 7651524096 w kooperacji z Centrum Ksero Michał Śmist, ul. Bydgoska 14, 78-600 Wałcz NIP: 7651584187
c) Sprzedawca – Open Mind Anna Chandoszko, ul. Dworcowa 2a/3, 78-600 Wałcz NIP: 7651524096, e-mali: anna.chandoszko@gmail.com. Firma zwolniona z podatku VAT.
d) Rejestracja – zgłoszenie i wpisanie na listę uczestników Konferencji osoby, dalej zwanej Uczestnikiem, wraz z potwierdzeniem dokonania takiego wpisu przez Organizatora wysłanym wiadomością e-mail.
e) Uczestnik bezpłatny – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję.
f) Uczestnik płatny – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, które prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję i opłaciły uczestnictwo, o ile nie były z tej opłaty zwolnione.
g) Zawarcie umowy – chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany adres e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i obecność na Konferencji została zaakceptowana.
h) Konto bankowe – konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział
w Konferencji, każdorazowo podane na zamówieniu, fakturze pro forma lub fakturze.
i) Zawarcie umowy – jest to moment, w którym na koncie bankowym Sprzedawcy zaksięgowana zostanie wpłata za udział w Konferencji. Od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł ze sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia w Konferencji, które to zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wraz z załączoną do niej fakturą.
j) Opłata uczestnictwa – kwota określona przez Organizatora jaką wybrane grupy Uczestników są zobligowane uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.
k) Płatnik – Uczestnik, który uiszcza Opłatę uczestnictwa.

2. Informacje dodatkowe.

a) Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.bsd.zwa.pl
b) Zakres działania Organizatora obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Uczestnika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i/lub Sprzedawcę.
c) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub przez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora zawierającej wszystkie niezbędne dane: nazwa firmy, adres firmy, NIP, imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres email, nr tel. komórkowego.
b) Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanej przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§3. Organizacja Konferencji
1. Organizator organizuje i udostępnia odpłatnie udział w Konferencji jego Uczestnikom.
2. Ramowy program Konferencji dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.bsd.zwa.pl. Dobór prelegentów oraz szczegółowej tematyki do poszczególnych wystąpień przedsiębiorców należy wyłącznie do Organizatora.
3. Konferencja jest wydarzeniem komercyjnym i dedykowana jest przedsiębiorcom i przedstawicielom samorządów i nauki.
4. Konferencja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym przez
Organizatora.
5. Organizator nie zapewnia parkingu, zakwaterowania dla Uczestników ani nie pokrywa kosztów
przejazdu do miejsca, gdzie odbywa się Konferencja.
6. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunek składający się z ciepłych i zimnych napojów oraz ciastek, a także będzie zapewniony pełny obiad podczas przerwy lunchowej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Konferencji:
a) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą,
b) w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Konferencji w razie niewystarczającej liczby
minimum zgłoszonych Uczestników, która wynosi 50 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia Konferencji pomimo nie otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń.

§4. Sprzedaż uczestnictwa w Konferencji
1. Wysokość opłaty konferencyjnej jest zależna od momentu, w którym Uczestnik decyduje się na zakup biletu. Aktualny cennik usług i opłat konferencyjnych jest dostępny u Organizatora oraz na stronie www.bsd.zwa.pl.
2. Sprzedaż uczestnictwa trwa do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do dnia poprzedzającego Konferencję.
3. Uczestnik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym lub wiadomości email na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji. Dla rejestracji płatnych, Uczestnik wraz z wiadomością e-mail – stanowiącą potwierdzenie rejestracji, otrzyma zamówienie lub fakturę pro forma/fakturę.

§5. Rozliczenia
1. Sprzedawca przewiduje następujące formy rozliczeń:
a) Wpłatę na Konto bankowe sprzedawcy na podstawie zamówienia lub faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika;
b) Płatność online przelewem
c) Płatność online kartą kredytową
d) Płatność online (zdalna)
2. Faktura zwolniona z podatku VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
3. Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem rejestracji zamówień i faktur pro forma jest każdorazowo podany na dokumencie.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez uczestnika drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu, pod rygorem uprawnienia do odmowy udziału w Konferencji.
5. Korekt faktur można dokonać w terminie nie późniejszym niż 14 dni po jej wystawieniu. Prośbę o korektę należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy.
6. Nabywając uczestnictwo w Konferencji na rzecz osoby trzeciej, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezębnych oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora Konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.
7. W przypadku odwołania konferencji, Płatnik otrzyma w całości zwrot wpłaconej ceny na poczet udziału. W przypadku zmiany terminu lub miejsca konferencji Płatnik podejmuje decyzję, czy wskazani przez niego Uczestnicy będą brali udział w konferencji, czy rezygnuje za zwrotem opłaty.
8. Płatnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, Płatnikowi przysługuje zwrot wniesionych opłat w wysokości:
a) 100%, gdy Płatnik dokona pisemnego zgłoszenia rezygnacji zgłoszonych Uczestników w konferencji na co najmniej 14 dni przed zaplanowaną datą konferencji podaną na stronie www.bsd.zwa.pl lub datą potwierdzoną na bilecie uczestnictwa;
b) 75%, gdy Płatnik dokona pisemnego zgłoszenia rezygnacji zgłoszonych Uczestników w konferencji na co najmniej 13 dni przed zaplanowaną datą konferencji podaną na stronie www.bsd.zwa.pl lub datą potwierdzoną na bilecie uczestnictwa;
c) 50%, gdy Płatnik dokona pisemnego zgłoszenia rezygnacji zgłoszonych Uczestników w konferencji na co najmniej 7 dni przed zaplanowaną datą konferencji podaną na stronie www.bsd.zwa.pl lub datą potwierdzoną na bilecie uczestnictwa.
9. Płatnik lub Uczestnik zamierzający zrezygnować z uczestnictwa w konferencji w okresie 7 dni poprzedzających termin wydarzenia proszony jest o kontakt z Organizatorem. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.
10. Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@bsd.zwa.pl podając dane Uczestników (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, datę zakupu biletu).
11. W razie rezygnacji z udziału w Konferencji z przyczyn, o których mowa w § 5. ust. 3,
Uczestnik otrzyma fakturę korygującą, którą powinien podpisać i odesłać na adres Sprzedawcy.
12. Zwrot opłat następuje niezwłocznie, nie później niż 10 dni od dnia otrzymania podpisanej faktury korygującej, o której mowa w § 3 ust. 7, a gdy takiej faktury nie otrzymano, najpóźniej 3 miesiące od rezygnacji.
13. W razie dokonania przez Użytkownika bądź osobę niebędącą użytkownikiem Systemu na konto Sprzedawcy jakiejkolwiek wpłaty, niewynikającej z dokonanej rejestracji, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 30 dni od dnia przesłania do Sprzedawcy wniosku o zwrot nienależnie uiszczonej kwoty.

§6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.
3. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przekazanych podczas zgłoszenia uczestnictwa, w tym do celów marketingowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konferencji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.), jest Organizator.
4. Organizator będzie przetwarzał następujące dane Uczestnika:
a) imię i nazwisko
b) telefon kontaktowy
c) numer NIP
d) nazwa firmy/organizacji
e) adres
f) adres email
5. Bez udostępnienia danych, o których mowa powyżej, Organizator ma prawo odmówić
przyjęcia zgłoszenia Uczestnika na Konferencję.
6. Dane, o których mowa w ust. 4., będą przetwarzane w związku ze świadczeniem usług
związanych z Konferencją, na co Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę poprzez złożenie stosownego
oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
7. Podanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Konferencji także we współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności udostępnić je następującym odbiorcom danych: Open Mind Anna Chandoszko, CK+ Michał Śmist, oraz organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.

§ 7. Stan zagrożenia epidemicznego
1. W przypadku gdy termin przeprowadzenia konferencji przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, Organizator jest zobowiązany do przestrzegania szczególnych środków bezpieczeństwa w trakcie realizacji wydarzenia, w tym dostosować sposób uczestnictwa do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
2. Przed rozpoczęciem Konferencji Organizator może poprosić Uczestników o dodatkowe wypełnienie ankiety epidemicznej.
3. W przypadku gdy obowiązujące przepisy nie pozwolą na zorganizowanie wydarzenia we wskazanym terminie i miejscu, Organizator może zmienić jego datę i miejsce, a wykupione bilety przez Uczestników będą obowiązywały na wydarzenie w wyznaczonym przez organizatora czasie i miejscu.
4. Jeśli w dniu wydarzenia będą obowiązywały przepisy nakładające na Organizatora kontrolę i wydanie zgody na udział w wydarzeniu osób z tzw. paszportem covidowym, Uczestnik zobowiązuje się taki przedstawić i przyjmuje do wiadomości, że będzie to warunkiem jego udziału w wydarzeniu.

§ 8. Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące Konferencji w formie pisemnej na adres
siedziby Sprzedawcy, najpóźniej w terminie 30 dni od zdarzenia, stanowiącego przedmiot reklamacji.
2. Przedstawiona reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) adres Uczestnika,
c) przedmiot reklamacji,
d) uzasadnienie reklamacji,
e) oczekiwania wobec Organizatora.
3. Złożenie reklamacji bez podania elementów, o których mowa w ust. 2, nie stanowi przyczyny automatycznej odmowy rozpatrzenia reklamacji. Z tym że w razie braku elementów wymienionych w ust. 2, Sprzedawca wezwie Uczestnika do uzupełnienia braków zgłoszenia reklamacyjnego, niezbędnych do prawidłowej oceny podstaw reklamacji.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie w
formie pisemnej lub elektronicznej na podany przez niego adres.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator.
2. Organizator, na mocy odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Płatników Sprzedawcy, w celu ich przetwarzania na potrzeby dokonania rozliczeń udziału w Konferencji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji, Regulaminu lub kolejnych Konferencji.
4. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz sanitarnych związanych z epidemią SARS-COVID2.
5. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia speakera.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
7. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy
w funkcjonowaniu strony internetowej www.bsd.zwa.pl powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe
w wyniku wymienionych wyżej zdarzeń ewentualne szkody Uczestnika, w tym z
tytułu utraconych korzyści.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem wykorzystywania przez Uczestnika treści przekazywanych w ramach Konferencji.
10. Treści przekazywane w ramach Konferencji nie mogą być interpretowane jako rozwiązania
indywidualnych problemów, w szczególności porady prawne, psychologiczne,
organizacyjne lub finansowe. Treści przekazywane są wyłącznie w celach edukacyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych treści oraz skutki takich decyzji.
11. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.bsd.zwa.pl.
12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania (20.01.2023).
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@bsd.zwa.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, ze Uczestnik zaakceptował ̇ zmieniony Regulamin.
15. Kontakt z Organizatorem jest możliwy po uprzednim umówieniu spotkania drogą telefoniczną: 733303955 oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: biuro@bsd.zwa.pl.
16.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
17.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
18.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektu, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
19. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.OBOWIĄZEK INFORMACYJNYwedługROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Informujemy, że administratorem przekazanych danych jest Open Mind Anna Chandoszko, ul. Dworcowa 2a/3, 78-600 Wałcz NIP: 7651524096 w kooperacji z Centrum Ksero Michał Śmist, ul. Bydgoska 14, 78-600 Wałcz NIP: 7651584187.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy przy użyciu skrzynki mailowej: biuro@bsd.zwa.pl lub na adresy firm podane w pkt. 1.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Konferencji pn. „Wydarzenie biznesowe w formule BSD”.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator współpracuje w zakresie organizacji wskazanej wyżej Konferencji.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 2 lat od daty wzięcia udziału w Konferencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Jeśli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Administrator przeanalizuje, czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po jego stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 4. żądania przenoszenia danych,
 5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować niemożnością wzięcia udziału w Konferencji.

Do pobrania: